Manifestations of Padmasambhava

Padmasambhava Shakyamuni Vajradhara
Loden Choksi Pema Gyalpo Shakya Senge
Nyima Ö Dorje Trollo Pema Jungne