14 of the 16 Arhats

Arhat Pindola Bharadvaja Arhat Kanakavatsa Arhat Abheda Arhat Abheda
Arhat Shribhadra Arhat Kalika Arhat Gopaka Arhat Pantaka
Arhat Rahula Arhat Nagasena Arhat Angaja Arhat Vanavasin
Arhat Ajita Arhat Chudapantaka